Điều khoản sử dụng

Home / Điều khoản sử dụng

1. Trong quá trình đăng ký, Khách hàng cam kết cung cấp thông tin nhận dạng chính xác và đáng tin cậy theo yêu cầu của mẫu đăng ký Khách hàng.

2. Sau khi đăng ký thành công, Khách hàng sẽ được cấp quyền truy cập vào thiết bị đầu cuối giao dịch, khả năng chuyển tiền vào Tài khoản của Khách hàng (đặt một khoản tiền gửi vào Tài khoản của Khách hàng để có thể thực hiện các giao dịch quyền chọn) và thực hiện các hoạt động khác.

3. Khách hàng phải nhanh chóng thông báo cho Công ty về những thay đổi trong nhận dạng và thông tin liên hệ (trong vòng 7 (bảy) ngày sau khi thay đổi đó) bằng cách thực hiện các thay đổi thích hợp trên Trạm giao dịch hoặc theo bất kỳ cách nào khác do Công ty cung cấp. Để xác định Khách hàng và kiểm tra nguồn gốc tiền của Khách hàng bất kỳ lúc nào sau khi đăng ký, Công ty có quyền yêu cầu và Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp trong vòng 7 (bảy) ngày sau khi nhận được yêu cầu, bất kỳ giấy tờ tùy thân nào (những tài liệu này bao gồm các tài liệu nhận dạng; tài liệu xác nhận địa chỉ cư trú, tài liệu cho biết tình hình tài chính của Khách hàng và các tài liệu khác theo quyết định của Công ty). Công ty có quyền đình chỉ các giao dịch phi giao dịch và / hoặc giao dịch trên tài khoản của Khách hàng nếu phát hiện thấy thông tin nhận dạng của Khách hàng không chính xác hoặc không chính xác; nếu Khách hàng chưa cung cấp các tài liệu được yêu cầu, Công ty có quyền chặn quyền truy cập của Khách hàng vào thiết bị đầu cuối giao dịch cho đến khi hoàn tất thủ tục nhận dạng của khách hàng. Công ty cũng có quyền yêu cầu Khách hàng thực hiện thủ tục xác định danh tính bằng cách cá nhân đến thăm Thành viên VIP được Công ty ủy quyền và cung cấp các tài liệu, danh sách do Công ty quyết định.

4. Đăng nhập vào thiết bị đầu cuối giao dịch được bảo vệ bằng mật khẩu.

4.1. Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng quyền truy cập vào trạm giao dịch sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu do chính Khách hàng đặt trong quá trình đăng ký. Khách hàng không được chuyển mật khẩu thiết bị đầu cuối giao dịch cho bên thứ ba.

4.2. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ mật khẩu và ngăn chặn sự truy cập trái phép của bên thứ ba vào mật khẩu đó.

4.3. Tất cả các đơn đặt hàng qua trạm giao dịch với mật khẩu của Khách hàng sẽ được coi là do Khách hàng thực hiện trừ khi Công ty thiết lập khác.

4.4. Bất kỳ người nào có quyền truy cập vào thiết bị đầu cuối giao dịch bằng cách nhập mật khẩu của Khách hàng sẽ được xác định là Khách hàng trừ khi Công ty quy định khác.

4.5. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng có thể phải chịu trong trường hợp bị đánh cắp, mất hoặc tiết lộ mật khẩu cho bên thứ ba hoặc trong trường hợp bên thứ ba sử dụng trái phép dữ liệu đăng ký.

5. Khách hàng có thể tự thay đổi mật khẩu cho trạm giao dịch hoặc sử dụng quy trình khôi phục mật khẩu do Công ty thiết lập.